Präteritum – czas przeszły Präteritum (Imperfekt)

Hier ist eine Übung für die 7. Klasse. Tutaj znajduje się ćwiczenie dla klasy 7.

Czas przeszły Imperfekt zwany też Präteritum służy do opisywania zdarzeń z przeszłości. Stosowany w opisach, relacjach i opowiadaniach.

Tworzenie:

Cechą charakterystyczną jest końcówka –te w 1. i 3. osobie liczby pojedynczej! W pozostałych osobach dodawane są jeszcze końcówki form osobowych tj. w czasie teraźniejszym.

I. Czasowniki słabe

A. Czasowniki słabe

 • machen – machte
 • fragen – fragte

Według tego schematu odmieniają się takie czasowniki jak: hören (słuchać), kochen (gotować), wohnen (mieszkać), erklären (wyjaśniać, objaśniać, tłumaczyć), folgen (śledzić) etc.

UWAGA!

Czasowniki modalne sollen (mieć powinność) oraz wollen (chcieć) również odmieniają się tak jak czasowniki słabe.

B. Czasowniki słabe, których temat kończy się na –t, –d, –chn, –ffn, –tm

Czasowniki z tej podgrupy otrzymują dodatkowo –e przed końcówką –te. Ostatecznie brzmi ona –ete.

 • atmen – atmete
 • öffnen – öffnete
 • zeichnen – zeichnete
 • bilden – bildete
 • heiraten – heiratete

II. Czasowniki mieszane i modalne

A. Czasowniki mieszane typu: denken

 • denken – dachte
 • brechen – brachte

B. Czasowniki mieszane typu: rennen

 • rennen – rannte
 • kennen – kannte

W ten sposób odmieniają się czasowniki takie jak: brennen (palić), nennen (nazywać), etc.

C. Czasowniki modalne: müssen, dürfen, können, mögen

 • müssen – ich musste
 • dürfen – ich durfte
 • können – ich konnte
 • mögen – ich mochte

Odmiana czasowników modalnych została przedstawiona w innym poście. Patrz tutaj.

III. Czasowniki mocne

Do tej grupy zalicza się wiele czasowników nieregularnych, których to form należy nauczyć się na pamięć.

 • trinken – tank
 • fahren – fuhr
 • gehen – ging
 • bleiben – blieb
 • essen – aß
 • helfen – half
 • lesen – las

Übung 1. Bilde die richtige Imperfektform. 
Utwórz poprawną formę w czasie przeszłym Imperfekt.

 • Infinitiv – bezokolicznik
 • Lösung – rozwiązanie
 • machen – wir
 • tanzen – ich
 • fragen – sie (Pl.)
 • hören – er
 • zeichnen – du
 • aufräumen – ihr
 • zumachen – Herr Möller
 • machen – wir machten
 • tanzen – ich tanzte
 • fragen – sie (Pl.) fragten
 • hören – er hörte
 • zeichnen – du zeichnetest
 • aufräumen – ihr räumtetauf
 • zumachen – Herr Möller machtezu

Quiz erstellt von Damian Wierzchowski mit GoConqr

Bei Störungen bitte hier klicken.